Svar på remiss av Översyn av yrket personlig assistent (SOU 2020:1)

8.4 Satsning på kunskap för att minska osäkerhet om
arbetsuppgifter

Det är viktigt att möjligheten att få en ökad kunskap om LSS finns för alla som arbetar inom insatsen, kanske särskilt i de fall där assistansanvändaren har begränsad autonomi och därmed har svårt att själv leda sin assistans.
Att alla assistenter borde ha en grundläggande och vid behov specifik kunskap om arbetsmiljö och assistansanvändarens funktionsnedsättning är en självklarhet, särskilt med tanke på de risker som utredningen listar. Viktigt att påpeka är att dessa risker inte bara utgör ett hot mot assistenternas hälsa, utan även mot assistansanvändarens.

8.4.1 Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett nationellt
utbildnings- och kunskapsmaterial

Ett enhetligt kunskapsmaterial för alla som arbetar med eller har rätt till personlig assistans är välkommet, inte minst med tanke på hur olika upplägg det kan finnas idag mellan olika utbildningar och anordnare på området. Det är positivt att utredningen lägger vikt vid att alla inblandade ska involveras i utbildningen och att assistansanvändarens självbestämmande ska ligga i fokus. De områden som föreslås stå i fokus utgör ett brett och bra urval.
Att ta tillvara redan befintligt material på området är ett välkommet sätt att involvera funktionshinderrörelsens organisationer i arbetet och därmed få in kunskap från assistansanvändarna själva.

8.4.3 Tillsyn och kunskapsstöd för att tydliggöra vad som gäller när
assistenter utför egenvård och vård på delegation

Det är positivt att utredningen vill se en översyn av och ett förtydligande gällande vem som har vilket ansvar vid egenvård och vård på delegation eftersom det ibland har varit svårt att definiera detta och vad det innebär att assistenter utför egenvård i sitt arbete.
Det är viktigt att tänka på att behovet av egenvård varierar stort från person till person och kan röra sig om allt ifrån att hantera och sortera medicin i dosettaskar och att påminna om medicinering till att ge en spruta dagligen eller hantera en ventilator eller en andningsmaskin. Med andra ord kan behovet av egenvård ibland vara omfattande men, efter instruktion och genomgång med sjukvårdspersonal, bli fullt säkert tillgodosett.
Det innebär ofta en stor frihet för personer som dagligen är i behov av egenvård att kunna utföra viss vård hemma i vardagen utan att behöva bege sig till sjukhus och vara i behov av vårdpersonal, självklart då under förutsättning att det är säkert att utföra.
Vidare ser förbundet positivt på att utredningen föreslår att Socialstyrelsen ska ta fram ett kunskapsstöd för vägledning kring ansvaret vid egenvård. Det kan tydliggöra vilka förväntningar som finns i arbetet och skapa trygghet för berörda assistenter.
Förbundet vill lägga särskild vikt på att rätten att kunna utföra egenvård i hemmet, med hjälp av assistenter, inte bör begränsas.