Svar på remiss av Översyn av yrket personlig assistent (SOU 2020:1)

8.2 Ingen gynnas av osäkra anställningsvillkor

Kommentar till 8.2.1 omfattar även denna punkt.

8.2.1 Det bör ligga i parternas intresse att utveckla kollektivavtalen

Det är positivt att en så pass stor andel av de anställda omfattas av kollektivavtalsenliga anställningar.
När det gäller uppsägningstid, som ju utredningen konstaterar är kort i ”båda riktningar”, är den en komplex del av insatsen personlig assistans. Det är uppenbart att den kan skapa problem för såväl assistenter som assistansanvändare och i förlängningen för assistansanordnaren men samtidigt är den viktig för grunden i insatsen, som ju heter just personlig assistans och i mycket bygger på ett så fullt ut fungerande samspel mellan de inblandade som möjligt.
För den som är assistansanvändare är det grundläggande att kunna känna tilltro till sina assistenter. För att vardagen ska kunna fungera på ett så optimalt sätt som möjligt, är det av största vikt att man kommer överens om förhållningssätt och rutiner. Det är nyckeln och grunden till en assistans där intentionerna kring självbestämmande levs upp till.
Det händer dock tyvärr att det uppstår oenighet och konflikter mellan assistansanvändare och assistenter. I sådana situationer är det extra viktigt att den assistansberättigades ord väger tyngst eftersom det är hen som lever med sin assistans och vars vardag måste kunna fungera på ett optimalt sätt.
Förbundet Unga Rörelsehindrade ser positivt på att utredningen vill skapa tryggare anställningsvillkor kopplat till kollektivavtal men vill än en gång trycka på vikten av att ha förståelse för vilka komplexa situationer och oenigheter som kan uppstå mellan en assistansanvändare och hens assistenter, varför en anställning måste kunna avslutas snabbare än inom andra yrkesområden. Dock är det självklart viktigt att assistenter känner att de har en trygg anställning, inte minst eftersom detta gör yrket mer attraktivt.

8.2.2 Ställ krav på kollektivavtalsliknande villkor för att betala ut assistansersättningen
Förslag om generellt krav på att tillämpa kollektivavtalsliknande villkor

Det är förståeligt att enskilda arbetsgivare i nuläget undantas från de krav om tillstånd och kollektivavtalsenliga löner. Förbundet Unga Rörelsehindrade ser dock, i likhet med utredningen, att de undantag som finns bör tas bort för att säkerställa att det kan råda enhetliga villkor i hela branschen.
Att ge Försäkringskassan möjlighet att dra in ersättning för den som anlitar en assistansanordnare utan tillstånd av Ivo är rimligt men det måste i sådana fall givetvis säkerställas att assistansanvändaren ifråga får de insatser hen behöver tillgodosedda, om hen är i behov av detta.