Svar på remiss av Översyn av yrket personlig assistent (SOU 2020:1)

8.3 Arbetsmiljöarbetet behöver förbättras

Arbetsmiljön för assistenter är en viktig men alls inte enkel fråga.
Precis som utredningen konstaterar arbetar assistenter inte sällan ensamma med ”sina” assistansanvändare, vilket naturligtvis kan vara påfrestande, psykiskt såväl som fysiskt.
Detta gäller i första hand assistenten och assistansanvändaren men
kan även påverka tredje part som familjemedlemmar och vänner, skolpersonal och klasskamrater eller kollegor till assistansanvändaren eller i vissa fall assistenten.
Mer under 8.3.1.

8.3.1 Arbetsgivare behöver ta sitt arbetsmiljöansvar

Förbundet Unga Rörelsehindrade instämmer i det utredningen för fram men vill även påpeka det faktum att det kan finnas behov av (ökad) kunskap även hos arbetsgivaren, huvudmannen och skolledaren eller verksamhetsansvarig på den arbetsplats, skola (eller det lärosäte) eller dagliga verksamhet där assistansanvändaren spenderar sina dagar men inte har samma inflytande över utformandet (geografiskt, fysiskt, socialt eller ergonomiskt) som i sitt eget hem.
Det finns behov av att veta var ansvaret för assistentens välbefinnande ligger när arbetet utförs på en sådan plats eller i resor kopplade till assistansanvändarens arbetsplats.