Alla har rätt till utbildning. Sverige ska se till  att personer med funktionsnedsättning har tillgång till grundutbildning, högre utbildning, yrkesutbildning och vuxenutbildning. Sverige har även lovat att ta bort de hinder som stänger ute barn och unga från olika skolor och utbildningar idag.

FN-konventionen

Skolan är avgörande för en människa att känna till och kunna hävda sina mänskliga rättigheter. Den som kan läsa, skriva och räkna kan ta till sig olika typer av information och själv bilda sig en uppfattning. Dessa rättigheter gäller i allra högsta grad unga med rörelsehinder.

  • I artikel 24 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning framgår det att ingen får diskrimineras eller utestängas från det allmänna utbildningssystemet.
  • Rätten till utbildning ska ske på lika villkor. Det är kvaliteten på undervisningen och utbildningen som ska vara avgörande för resultaten. I artikel 9 i konventionen ställs krav på tillgänglighet, både vad gäller den fysiska miljön, tillgång till transporter samt information och kommunikation.
  • Konventionsstaterna ska också öka medvetenheten om personer med funktionsnedsättning och de rättigheter som finns. Det framgår av artikel 8 (Medvetandegörande om situationen för personer med funktionsnedsättning). Det kan till exempel innebära att det ska finnas utbildningsprogram för detta och att undervisningen ska präglas av respekt för rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Du kan läsa mer på regeringens webbplats för mänskliga rättigheter. Eller snacka med oss.

Barnkonventionen

Barnkonventionen slår bland annat fast att grundutbildning ska vara obligatorisk och kostnadsfri för alla (artikel 28). Enligt barnkonventionen (artikel 29) ska barnets utbildning bland annat syfta till att:

  • utveckla barnets fulla möjligheter;
  • utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna;
  • utveckla respekt för barnets föräldrar, barnets egen kulturella identitet och för kulturer som skiljer sig från barnets egen;
  • förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap mellan alla folk, etniska, nationella och religiösa grupper och personer som tillhör urbefolkningar.

Du kan läsa mer om detta på UNICEFs webbplats. Eller snacka med oss. 

Skollagen

Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola. Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare. I skollagen finns också skolan och huvudmannens ansvar för verksamheten beskrivet. Du kan läsa mer om skollagen på Skolverkets webbplats. Eller snacka med oss.

Om mina rättigheter kränks?

I Sverige görs mycket för att barns rättigheter ska respekteras, men fortfarande har inte alla barn samma rättigheter och möjligheter. Vem som helst som anser sig ha fått sina rättigheter kränkta genom ett beslut som fattats av en myndighet kan begära att myndigheten ska ompröva beslutet. Du kan även bland annat vända sig till Unga Rörelsehindrade Barnombudsmannen (BO), Justitieombudsmannen (JO) eller Diskrimineringsombudsmannen (DO), beroende på vad saken gäller.