Så vill förbundsstyrelsen stärka förbundet

 

Alldeles snart är det äntligen dags för Förbundet Unga Rörelsehindrades Förbundsmöte 2017!

Det verkar råda en oklarhet i en av förbundets regioner om var vi står i olika frågor, till exempel har Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben under veckan, i blogginlägg kritiserat förbundsstyrelsens (FS) yrkanden på motioner, utan att skriva vad FS motiverar yrkandena med. Många gånger avslår FS en motion för att FS redan föreslår samma typ av ändring i målprogrammet, något som inte framgår i Göteborgsklubbens inlägg. Det anser vi ger en skev och vinklad bild av FS arbete och förbundets åsikter.

Här guidar förbundsstyrelsen dig genom några av förslagen som FS lagt fram till målprogrammet, det vill säga vad vi tycker att förbundet ska tycka i olika frågor. Förslag som vi går igenom på förbundsmötet. Några är nya men de flesta är en utveckling av vad det stått i målprogrammet hittills.

 

FS förslag/motioner från FS

Heltidsarvode till förbundsordförande

För att maximera vår påverkan av valrörelsen 2018 behöver förbundet en heltidsarvoderad förbundsordförande. Vi vill att våra frågor blir valfrågor. FS anser att förbundsordförande ska ha möjlighet att utföra sitt arbete fullt ut, för detta krävs ett heltidsarvode.

 

Förbundskongress istället för förbundsmöte

FS anser att det låter mycket proffsigare och coolare med förbundskongress. Om förbundsmötet väljer att rösta igenom förslaget gäller förslaget från beslutsdatumet. Inget kommer ändras rent praktiskt, bara namnet.

 

Politiska ståndpunkter i målprogrammet

Tillgänglighet är en mänsklig rättighet

FS anser att tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga till alla offentliga platser är en mänsklig rättighet som aldrig går att ifrågasätta eller diskutera.

Ungdomar med funktionsnedsättning ska aldrig hindras från att delta i något sammanhang på grund av bristande tillgänglighet. Detta ska genomsyra samhällets alla olika delar, exempelvis inom kollektivtrafiken. Förbundet kommer aldrig att acceptera särlösningar inom området tillgänglighet. Det är den mest grundläggande och viktiga frågan för vår målgrupp. Om du inte har tillgång till hela samhället kommer du heller aldrig helt att bli en del av det.

 

Personlig assistans och service är en mänsklig rättighet

Personlig assistans och ledsagning är livsnödvändigt och ska vara en självklarhet för de som har en funktionsnedsättning och är i behov av en liknande insats. Det får inte förekomma lokala skillnader vad gäller kvalitet inom assistansen. Den ska vara densamma över hela landet. Inga ungdomar ska behöva bli beviljade hemtjänst då detta innebär att den enskilde tvingas anpassa sitt liv efter när hemtjänsten kan komma. Hemtjänst är inte ett alternativ eller ett komplement till personlig assistans i någon form.

 

Vi säger nej till aktiv dödshjälp

Ingen människa ska uppmuntras till, känna sig tvingad till eller känna att den enda utvägen är att avsluta sitt liv och säger därför nej till aktiv dödshjälp. Istället för dödshjälp ska man få livshjälp, det vill säga rätt till samhällsstöd. Ingen ska behöva hamna i situationer där hen känner att den enda utvägen är att avsluta sitt liv.

 

Vi säger nej till fosterdiagnostik

Varje individ är unik och ett barn med funktionsnedsättning är en tillgång för samhället. Därför strävar förbundet efter att genom ökad kunskap och påverkan förebygga selektiva aborter. En funktionsnedsättning eller skada ska inte vara avgörande för om ett barn ska födas eller ej.

 

Vi är mot välgörenhet

Ingen människa ska vara tvungen att vända sig till välgörenhet för att få sina individuella behov tillgodosedda, till exempel hjälpmedel och serviceinsatser.

 

Särlösningar är diskriminering

Positiv särbehandling kan vara bra i viss mån för att öka tillgängligheten men i det stora hela är förbundet emot all sorts särbehandling då det tyder på diskriminering, vilket är vanligt förekommande i dagens samhälle i negativt avseende och blir nedvärderande. Särbehandling överhuvudtaget ska inte vara ett alternativ till god tillgänglighet.

 

Vidare ska förbundet ta varje chans till att påverka! Förbundet är och ska vara tydligt och skarpt i sina uttalanden, samtidigt gäller det att hålla en respektfull ton och följa det rådande politiska samtalsklimatet. FS tror inte att man kan påverka genom att komma med hotfulla uttalanden och påhopp, inte ens om det känns rätt för stunden. Det kan istället bidra till att vi inte får inbjudningar till möten med myndigheter och politiker som vi behöver träffa för att kunna påverka på riktigt. Här gäller det att vara smart, envis och ha tålamod!

 

Hela förslaget på målprogram kan du ladda ned i PDF nedan. Det som är markerat i svart är det som står i målprogrammet idag och som vi vill ska stå kvar, det i rött vill vi ta bort och det i grönt är formuleringar som vi vill lägga till.

Utkast Målprogram URH

Vill du ha tillgång till handlingarna inför förbundsmötet där du kan läsa om de motioner som inkommit till förbundsmötet och FS svar, mejla nora@ungarorelsehindrade.se

 

Var med oss i kampen – bli medlem idag!

 

Förbundet Unga Rörelsehindrades förbundsstyrelse