Förbundets remissvar till SoS om råd kring kunskaper hos personal

Remissvar. Förbundet Unga Rörelsehindrade har den 1 november 2021 lämnat in sitt remissvar angående Socialstyrelsens remiss av sitt förslag till ändring i Socialstyrelsens allmänna råd om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL eller LSS till personer med funktionsnedsättning.

Nätverket Unga för tillgänglighet (Nuft) är ett samarbetsorgan mellan ett antal ungdomsförbund inom funktionsrättsrörelsen, där Förbundet Unga Rörelsehindrade ingår. Tidigare i år utsågs Nuft till remissinstans för nämnda förslag, med diarienummer 33086/2021.

Förbundets tillförordnade förbundsordförande Björn Häll Kellerman har på förbundsstyrelsens och Nufts uppdrag författat ett svar på remissen. Idag, den 1 november 2021, lämnades det in till Socialstyrelsen och publiceras här på förbundets hemsida, dels i filerna nedan, dels i text därunder.


Svar på remiss med diarienummer 33086/2021 avseende

förslag till ändring i Socialstyrelsens allmänna råd om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL eller LSS till personer med funktionsnedsättning

till

Enheten för socialjuridik vid Rättsavdelningen

samt för kännedom till

Hanna Jarvad, kontaktperson vid Rättsavdelningen

Nätverket Unga för tillgänglighet (Nuft) har av Socialstyrelsen utsetts till remissinstans avseende förslagen till förändringar i Socialstyrelsens allmänna råd om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL eller LSS till personer med funktionsnedsättning med diarienummer 33086/2021.
Förbundet Unga Rörelsehindrade (härefter även benämnt ”förbundet”) är en av medlemsorganisationerna i Nuft.

Förbundet Unga Rörelsehindrades förbundsstyrelse har givit undertecknad i uppdrag att författa förbundets remissvar, vilket även Nuft som nätverk ställer sig bakom.
Svaren fördelas på respektive dokument.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. – Socialstyrelsens kungörelse om ändring i allmänna råden (SOSFS 2014:2) om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg till personer med funktionsnedsättning; Utbildning

Förbundet Unga Rörelsehindrade har i stort ingenting att invända mot Socialstyrelsens förslag. I många yrken inom SoL och LSS kan utbildningsinsatser och tydligare krav på språkkunskaper och -förståelse vara av största vikt för att insatserna till mottagarna och samspelet mellan mottagare och utförande personer/personal ska kunna fungera så smidigt och säkert som möjligt.
Det är dock viktigt att påpeka att de rekommenderade utbildningarna enligt förbundet inte bör bli obligatoriska för att kunna arbeta inom samtliga områden under LSS och SoL, även om det inte finns något i förslaget som tyder på att det skulle riskera att bli fallet.
Gällande personlig assistans och liknande insatser är det av stor vikt att möjligheten för mottagaren av insatsen, eller i förekommande fall dess företrädare, har samma möjlighet som i dagsläget att välja vilken person som utför stödet, servicen och/eller omsorgsinsatsen. Detta för att säkerställa att insatserna blir och förblir just personliga.

Konsekvensutredning – förslag till ändringar i allmänna råd om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Förbundet Unga Rörelsehindrade har i stort ingenting att invända mot Socialstyrelsens analys.
Under rubriken 4. Berörda av regleringen står att de allmänna råden ”(…) gäller även till viss del enskilda som utser sina egna personliga assistenter. Indirekt berörs de personer med funktionsnedsättning som får stöd och även anhöriga till dessa personer”. Detta skulle, enligt förbundets sätt att se det, gärna få förtydligas, eftersom det annars riskerar att skapa oro bland de brukare som kommer eller kan komma att beröras av förändringarna.

Förbundet Unga Rörelsehindrade vill slutligen förtydliga att det inte finns någon kritik från förbundets sida mot att ha fastställda och tydliga råd gällande anställda inom verksamheter reglerade av LSS och SoL. Det är naturligtvis nödvändigt för att garantera likabehandling och tydliga ramar för vad som ska göras och hur, men för att garantera den frihet som genomsyrar insatser som personlig assistans behöver det vara tydligt att det står den berörda i det närmaste helt fritt att anställa vem helst den vill som sin assistent.
Skulle detta regleras stramare än i nuläget befarar förbundet att individers frihet att leva som de vill och önskar riskerar att begränsas på ett sätt som inte kan anses gå i linje med lagens intentioner.

Förbundet Unga Rörelsehindrade överlämnar härmed sitt remissvar (i Wordformat och signerat i pdf) till Enheten för socialjuridik vid Rättsavdelningen vid Socialstyrelsen.

Farsta den 1 november 2021

Björn Häll Kellerman
Tillförordnad förbundsordförande