Förbundet kommenterar SKR:s lagförslag

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), den organisation som företräder alla kommuners och regioners gemensamma intressen, har idag, den 24 april 2020, lämnat in en hemställan (ett formellt önskemål) till regeringen om att införa en ny, tillfällig lag gällande socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS). Förslaget syftar till att ge kommuner möjlighet att göra prioriteringar inom socialtjänsten under den tid som covid-19-pandemin pågår. Förbundet Unga Rörelsehindrade svarar genom ett brev med synpunkter och förslag.

Förbundet Unga Rörelsehindrade ser att SKR:s lagförslag innebär ett omfattande rättssäkerhetsproblem för enskilda individer som idag är beviljade eller i normala fall skulle beviljas insatser genom LSS eller SoL. Meningen med lagförslaget är att kommuner ska ges en möjlighet att skjuta upp och ändra genomförandet av insatser som redan har beviljats. Men också flytta runt både personal och boende inom och mellan vissa verksamheter.

Läs brevet från förbundet i sin helhet här.


Kontaktuppgifter