Informera om att det finns valmöjligheter. En elev med funktionsnedsättning har rätt att välja att gå i en integrerad skola och erbjudas utbildning på lika villkor som andra. Samtidigt har varje elev rätt att välja en skolform som tillgodoser speciella behov och som erbjuder en utbildning som är anpassad för att eleven ska få bästa möjliga utvecklingspotential. En teckenspråkig elev ska kunna gå i en specialskola som erbjuder en teckenspråkig miljö för att kunna uppnå samma resultat som elever utan funktionsnedsättning.

Erbjud stöd vid behov. Personer med funktionsnedsättning har rätt till anpassning eller stödåtgärder utifrån individens behov. Det kan till exempel gälla kognitiva hjälpmedel.

Se till att lokaler är tillgängliga för alla. En elev med funktionsnedsättning ska ges likvärdiga möjligheter att välja skola.

Se till att det finns kunskap om funktionsnedsättningar och att undervisningen passar elevernas behov.
För att kunna tillgodogöra sig utbildning på lika villkor måste det finnas kunskap om funktionsnedsättningar och hur undervisningen kan utformas för att passa varje elevs behov. Det kan till exempel handla om att anställa personal som kan teckenspråk eller punktskrift.