Funktionshinderspolitikens mål är att skapa ett samhälle där alla kan vara delaktiga och med jämlika levnadsvillkor. Vi är på rätt väg, men det går för långsamt. Därför finns Unga Rörelsehindrade för att hjälpa myndigheter att snabba på sitt arbete.

De nationella målen för funktionshinderspolitiken slogs fast år 2000. Målen är ständigt aktuella och har ingen bortre tidsgräns. Dessa är:

  • samhällsgemenskap med mångfald som grund
  • samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet
  • jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning.

Inriktningen på arbetet:

  • identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för flickor, pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning
  • förebygga och bekämpa diskriminering
  • skapa förutsättningar för självständighet och självbestämmande.