En viktig utgångspunkt för funktionshinderpolitiken är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Där är den grundläggande principen att alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma möjligheter som andra att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter.

Men barn och unga med funktionsskillnader har idag fortfarande inte samma möjligheter som andra. Det är därför Sverige har en funktionshinderstrategi. Mycket av Unga Rörelsehindrades arbete går ut på att påverka hur den utformas och sen genomförs av ansvariga myndigheter. Syftet med vårt arbete är att visa vad politikens inriktning borde vara och vilka insatser vi ska göra i samhället för att nå inriktningsmålen.

Strategin är viktig, men det är minst lika viktigt att hela politiken har med funktionshinderperspektivet. Allt från arbetslöshet till skola och frågor om kollektivtrafik. När vi inte arbetar med och mot funktionshinderstrategin, då lyfter vi vårt perspektiv i frågor där det glöms bort.