Likvärdig skolgång är en grundläggande rättighet. Men om lagen för fullvärdig skolgång ska gälla behöver vi se till att alla faktiskt får samma möjligheter i skolan.

Idag får inte elever med nedsatt rörelseförmåga en likvärdig utbildning. Sverige efterlever därmed inte vad vi själva bestämt – att skolan ska vara likvärdig för alla. Sverige bryter därmed mot FN:s barnkonvention, som nu är på väg att bli en del av svensk lagstiftning, men också mot skollagen. Det visar flera granskningar.

 • Fritt skolval för alla.
  Det fria skolvalet ska även gälla elever med nedsatt rörelseförmåga. Möjligheten att neka en elev plats på en skola med hänvisning till betydande organisatoriska och ekonomiska svårigheter för kommunen måste avskaffas.
 • Funktionshinderkunskap i lärarutbildningen. 
  Lärare och rektorer måste få möjlighet att ge sina elever de stöd de behöver. Därför vill vi införa funktionshinderkunskap som en obligatorisk kurs på lärar- och rektorsutbildningarna.
 • Se över kommuners placeringsbefogenhet.
  Det ska inte vara möjligt för en kommun att placera en elev i särskolan utan elevens eller föräldrarnas samtycke.
 • Fler ska gå vidare.
  Fler unga med nedsatt rörelseförmåga måste ges stöd för och möjlighet att studera vidare efter gymnasiet.