Begäran om uppvaktning hos finansminister Anders Borg och integrationsminister Erik Ullenhag

Följande skrivelse har i dagarna skickats till Finansminister Anders Borg samt Integrationsminister Erik Ullenhag där vi tillsammans med 11 andra förbund från Torsdagsaktionen begär en träff för att diskutera en lagstiftning som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering. Idag har vi väntat i 798 dagar!

 

Torsdagsaktionen

 

”Vi, i dagsläget tolv funktionshinderorganisationer, som står bakom Torsdagsaktionen vill härmed begära uppvaktning hos finansminister Anders Borg och integrationsminister Erik Ullenhag för att diskutera frågan om bristande tillgänglighet som diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Vi vänder oss till er två utifrån att frågan bereds i finansdepartementet och i arbetsmarknadsdepartementet.

 

Det har nu, i januari 2013, gått snart 800 dagar sedan remisstiden för Bortom fagert tal (Ds 2010:20) gick ut.
Det är dags att gå från ord till handling. Tillgänglighet är en fråga om demokrati, om mänskliga rättigheter och en naturlig följd av konstaterandet att alla människor är lika mycket värda.

Vi menar att man inte kan sätta pris på en mänsklig rättighet och att det nu måste bli ett slut på den många gånger medvetna utestängning från bland annat byggnader, allmänna kommunikationer, information och kommunikation som fortfarande är våra medlemmars och drygt en miljon medborgares vardag.

Ja, utestängningen är medveten då det i de allra flesta fall handlar om hinder som om svensk lagstiftning efterlevts inte skulle funnits där, då de hinder som ännu inte täcks in av befintlig lagstiftning består av utestängande faktorer som är väl kända sedan många år, då FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning nu gällt i Sverige i fyra år utan att det givit avtryck i ett tydligt politiskt ställningstagande för ett tillgängligt och användbart samhälle.

(Dessutom – som vi visat på – tillgänglighet lönar sig!)

Vi tycker det är dags för ett samtal om detta tillsammans med er, finansminister Anders Borg och integrationsminister Erik Ullenhag och hoppas ni tycker det samma. Vi ser fram emot att höra från er med förslag till tid för ett möte med tre-fyra representanter för Torsdagsaktionen.”

För Torsdagsaktionen
Maria Johansson, förbundsordförande DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden
Kathleen Bengtsson-Hayward, förbundsordförande NHR, Neurologiskt Handikappades Riksförbund
Pontus Degsell, förbundsordförande FSDB, Förbundet Sveriges Dövblinda
Tobias Holmberg, förbundsordförande Förbundet Unga Rörelsehindrade
Malin Johansson, förbundsordförande SDUF, Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Pelle Kölhed, förbundsordförande Personskadeförbundet RTP
Agnetha Mbuyamba, förbundsordförande RBU, Rörelsehindrade barn och ungdomar
samt ordförande för Lika Unika – Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande HRF, Hörselskadades Riksförbund
Håkan Thomsson, förbundsordförande SRF, Synskadades Riksförbund
Ragnar Veer, förbundsordförande SDR, Sveriges Dövas Riksförbund