Barns rättigheter kan stärkas

Rättigheter för barn med nedsatt rörelseförmåga kan stärkas, nu när barnkonventionen blir svensk lag.

Barnkonvention ska bli svensk lag. Men den utredning som förberett införandet av konventionen förslår även ett par ändringar av LSS för att stärka barnens ställning vid handläggning och beslut. Detta kan stärka barn och unga med nedsatt rörelseförmåga förutsättningar att hävda sig i ansökningar om personlig assistans.

Den LSS-bestämmelse som finns idag (den om barns bästa) ska få en tydligare koppling till artikel 3 i barnkonventionen. Det betyder att en bedömning om personlig assistans ska ta hänsyn till barnets åsikter, från inledning till beslut. Detta kan stärka barns rättigheter när det kommer till personlig assistans.

Även om förslaget i grunden är positivt är anser Förbundet Unga Rörelsehindrade att detta inte är tillräckligt. Om Åsa Regnér och regeringen vill stärka den personliga assistansen ska de även göra FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning till svensk lag.

Barnen ska garanteras information

Enligt förslaget ska barn med nedsatt rörelseförmåga även garanteras bättre information om sina rättigheter och fortlöpande uppdateras om hur handläggningen av ett ärende går till. Utredningen konstaterar att barn och unga med nedsatt rörelseförmåga idag har en svag ställning när det kommer till tillämpningen av LSS. Därför öppnar utredningen upp för att ytterligare förändringar av LSS kan komma att göras för att stärka barns rättigheter.