De som kan arbeta och försörja sig ska också får göra det. Idag blir många unga med funktionsskillnader fast i aktivitetsbidrag. Det beror dels på fördomar men också på fysisk tillgänglighet.

Enligt Arbetsförmedlingens statistik har allt fler arbetslösa funktionsskillnad. Det har skett en fördubbling sen 90-talet. Allt fler unga förtidspensioneras. Antalet 19-åringar som får aktivitetsersättning har ökat med 63 % (2005-2011). En förklaring är att inskrivningen på särskolan har ökat och att många av särskolans elever fortsätter till daglig verksamhet.

I Myndigheten för Delaktighets rapport ”Hur är läget 2015?” kan du få en bild av hur läget är på arbetsmarknaden för personer med funktionsskillnader. I ”Fokus 12” kan du läsa mer specifikt om unga med funktionsskillnaders villkor.