Svar på remiss av Översyn av yrket personlig assistent (SOU 2020:1)

Slutord

Personlig assistans är ett viktigt yrkesområde som varje dag hjälper tusentals personer i Sverige att leva sina liv lite mer självbestämt och ger dem en lite större frihet.
Att yrket domineras av kvinnor och unga är inget nytt men lyfts nu fram av utredningen, vilket är välkommet. Med många unga, inte sällan nya i Sverige, i en yrkesgrupp, är det av stor vikt att veta om vilka rättigheter som finns för en som anställd för att få så bra villkor och en så bra arbetsmiljö som möjligt, samtidigt som vi måste vara medvetna om att det är ett annorlunda jobb, där den som har insatsen (assistansanvändaren) är den som i stort utformar sin, och därmed assistentens, dag och att det är så det behöver vara för att uppfylla lagstiftningens intentioner.
Utredningen tycks se till helheten och vi i Förbundet Unga Rörelsehindrade välkomnar förslagen om ökat arbetsgivaransvar och ett samlat kunskapsstöd för såväl de personliga assistenterna som för assistansanvändare och andra i de senares närhet, något som i nuläget är upp till varje arbetsgivare att tillhandahålla. En sådan ram, kombinerad med trygga villkor och en ökad kunskap, kan mycket väl leda till en bättre assistans för många och en väg bort från den stämpel som finns på personlig assistans idag: ett genomgångsyrke.
För att ett sådant lyft för yrket ska vara möjligt, krävs dock en höjd schablon och därigenom höjda löner för de som arbetar som assistenter.

Förbundet Unga Rörelsehindrade önskar att i en snar framtid få se att yrket personlig assistent får en högre status än vad det har i nuläget.
En implementering av förslagen i utredningens betänkande (SOU 2020:1) skulle troligen vara ett viktig steg på vägen i rätt riktning.

Farsta dag som ovan

Förbundet Unga Rörelsehindrade

Björn Häll Kellerman
Tillförordnad förbundsordförande

med bistånd av
Nora Eklöv
Generalsekreterare