BO: Stärk elever med funktionsnedsättning

Barn med funktionsnedsättning får inte den hjälp och stöd de behöver i skolan, det menar Barnombudsmannen i en ny rapport. 

Ungefär 300 000 barn i Sverige har någon form av funktionsnedsättning. Barn med funktionsnedsättning har samma rättigheter som alla barn. Men så ser verkligheten inte alltid ut. Det visar Barnombudsmannens rapport om elever med funktionsnedsättning.

Något som Unga Rörelsehindrade pekat på länge.

– Unga Rörelsehindrade träffade utbildningsministern senast förra året och vi tog då upp att lärare och rektorer behöver mer kunskap om barn och unga med nedsatt rörelseförmåga, säger Björn Häll Kellerman. Varför inte ha det som en del av deras utbildning?

Stärk elevers rättigheter

FN:s barnrättskommitté har under åren haft flera synpunkter på hur Sverige lever upp till barnkonventionen. Barnrättskommittén säger bland annat att barn med funktionsnedsättning ska ha tillgång till en utbildning utan diskriminering. Sverige behöver dessutom öka kunskapen om funktionsnedsättningar genom att utbilda yrkesgrupper som arbetar med barn, men också föräldrar och allmänheten.

Björn hoppas nu att Gustav Fridolin tar till sig kritiken.

– Det behövs funktionshinderkunskap i lärarutbildningen. Lärare måste få verktyg att varar lärare åt alla sina elever. Samtidigt behöver rektorer stöd och kompetens för att utforma lokalerna i skolan.

Vilka rättigheter har du?

Sverige har lovat att följa barnkonventionen. Där står det skrivet vilka rättigheter barn har. Till exempel står det att:

  • alla barn är lika mycket värda och ingen ska bli sämre behandlad
  • barns bästa ska komma först när vuxna bestämmer saker om barn
  • alla barn har rätt till bra liv och att vara trygga
  • alla barn har rätt att säga vad de tycker och att bli lyssnade på.