Trots massiv kritik – förödande förslag från LSS-utredningen

 

Imorse kunde den samlade funktionshinderrörelsen avslöja vad som väntas bli resultatet av den pågående LSS-utredningen, som ska läggas fram för regeringen den 15 december. Förbundet Unga Rörelsehindrade är en av organisationerna som står bakom avslöjandet och rörelsens gemensamma uttalande. Följande inlägg är en kommentar från förbundsstyrelsen.

 

Förbundet Unga Rörelsehindrade sitter med i Funktionsrätt Sveriges referensgrupp till LSS-utredningen och har genom den fått ta del av underlag från utredningen. Vi förväntade oss att utredningen skulle ha ändrat sina då förödande förslag efter den massiva kritik som kom från både funktionshinderrörelsen, politiker och allmänheten när underlagen blev kända i våras. Men de nya underlagen känns som ett bombnedslag. Idag kan vi konstatera att utredningen varken har tagit hänsyn till oron och kritiken eller följt den politiska debatten, utan istället har valt att ånga på i en tillsynes katastrofal riktning.

Det handlar om förslag där barn under 16 år inte ska få personlig assistans. Istället ska behoven täckas av en ny LSS-insats med omvårdande inriktning. Valfrihet vad gäller anordnare och vem som utför hjälpen kommer att begränsas. Vi i Unga Rörelsehindrade vet att ingen ungdom vill sitta hemma och få omvårdnad. Försämringen kommer på intet sätt att främja ungas frigörelse och självständighet. Istället för att ges möjligheten att leva ett liv likt andra unga i samma ålder, befarar vi att unga kommer att bli behandlade som vårdpaket. Det strider inte bara mot FN:s barnkonvention utan också konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Unga Rörelsehindrade kommer att föra en envis kamp för att detta förslag inte ska gå igenom – vi står alltid upp för ungas rättigheter!

Det handlar också om förslag där man, om man får rätt till personlig assistans, enbart beviljas 15 timmar i veckan för fritidsaktiviteter, inköp, träning och hemmasysslor som städning. Det är anmärkningsvärt att utredningen i sin bedömning har gjort skillnad på hur en funktionsvanlig person spenderar sin fritid jämfört med en person med funktionsnedsättning. En funktionsvanlig person, bedömer utredningen, ägnar 35 timmar per vecka åt fritidsaktiviteter och hemmasysslor men uppenbarligen tycker utredningen att 15 timmar räcker för personer med funktionsnedsättning. Konsekvenserna blir att assistansberättigade måste schemalägga sin vardag till punkt och pricka. Det kommer inte att finnas något utrymme till spontana aktiviteter. I längden ser vi att risken för utanförskap och ökade klyftor växer. Med denna snäva schablonisering riskerar fler med funktionsnedsättning att hamna i isolering och utanförskap.

Det handlar även, fortfarande, om att andning inte ska vara ett grundläggande behov, trots påtryckningar från funktionshinderrörelsen, läkare och politiker under flera års tid. Ingen ändring i de grundläggande behoven görs. Anledningen? Att man enligt direktiven inte får riskera att de förslag som läggs bidrar till att antalet assistansberättigade ökar. Till detta krav hänvisar man vid flera tillfällen.

 

Vidare handlar det om förslag som att…

… begränsa anhörigassistenternas löner.

… begränsa dubbelassistansen kraftigt genom att införa krav på att först göra en utredning kring hjälpmedel och bostadsanpassning.

… det femte grundläggande behovet ”stöd som förutsätter ingående kunskaper om den enskilde” inte längre ska ge rätt till assistans.
Personer som behöver detta stöd ska, istället för personlig assistans, ansöka om en ny insats som koncentrerar sig på personer med kognitiv funktionsnedsättning.

… beredskapstid inte längre ska ingå i den personliga assistansen, utan ska tillgodoses med hjälp av hemtjänst.

… ledsagning tas bort.
Istället kommer en ny insats, kallad ”personlig service och boendestöd”, att införas.

 

Vi i Förbundet Unga Rörelsehindrade anser att detta är under all kritik. Om dessa förslag klubbas igenom kommer det att innebära stora försämringar för många människor. Det kan vi inte acceptera!

Unga Rörelsehindrade anser att FN:s barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning måste följas. Vi får aldrig någonsin börja tumma på mänskliga rättigheter, rätt till goda levnadsvillkor eller rätt till full delaktighet i samhället.

Vi kräver nu att det vidtas akuta åtgärder för att förbättra situationen, eller i bästa fall, ge assistansen åter till de personer som under de senaste åren drabbats av redan gjorda försämringar inom LSS.

Vi ser dock positivt på en sak: utredningen föreslår att den personliga assistansen bör förstatligas, något som stora delar av funktionshinderrörelsen och politiken länge har önskat och krävt. Men där slutar det positiva, mer eller mindre.

Vi i Förbundet Unga Rörelsehindrade kräver därför att utredningen görs om med nya direktiv där målet är en tydligare LSS med målet att stärka allas mänskliga rättigheter och rätt till full delaktighet.

 

Förbundsstyrelsen

 

För mediekontakter:

Björn Häll Kellerman
Förbundsordförande
bjorn.hk@ungarorelsehindrade.se
073 777 91 82

Nora Eklöv
Generalsekreterare
nora@ungarorelsehindrade.se
076 109 71 71

 

Vi behöver dig i kampen om LSS – bli medlem!