Lagen som handlar om enkelt avhjälpta hinder heter HIN. Den reglerar tillgänglighet i publika lokaler och på allmänna platser.

Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser ska åtgärdas. Det gäller de delar av lokaler dit allmänheten har tillträde, till exempel receptioner, butiker, restauranger och teatrar och platser som är angivna som allmän plats i detaljplanen.

Några exempel på enkelt avhjälpta hinder är:

 • mindre nivåskillnader eller trappsteg
 • höga trösklar
 • avsaknad av ledstänger
 • tunga dörrar
 • dörröppnare eller andra manöverdon som är olämpligt placerade eller utformade
 • dålig belysning
 • dålig ljudmiljö
 • bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering
 • bristande utformning av orienterande skyltning
 • brist på teleslinga eller någon annan teknisk lösning i receptioner
 • bristfällig skyltning
 • brister i utformning och placering av fast inredning.

… men vem ska åtgärda hindret?

Vem som är ansvarig avgörs av vem som rättsligt råder över hindret och att det åtgärdas. I de flesta fall är det den som äger byggnaden, men det kan också vara en verksamhetsutövare som hyr en lokal. Ofta är det praktiskt att börja med att kontakta byggnadens ägare, men hur ansvarsfördelningen mellan ägaren och verksamhetsutövaren ser ut behöver klargöras i det enskilda fallet. Har du frågor om det eller behöver hjälp för att driva genom en tillgänglighetsåtgärd – kontakta oss!