Regering vill bygga otillgängligt

Regering utreder om ett generellt undantag från bygglagstiftningens krav på tillgänglighet för studentbostäder. Trots att Boverket redan gjort en liknande utredning.

Boverket ska på regeringens uppdrag utreda behovet av författningsändringar för att ett generellt undantag ska kunna införas. Uppdraget ska redovisas redan i början av december.

Enligt regeringen är förslaget ett sätt att motverka den akuta bostadsbristen bland studenter. En tidsbegränsat bygglov kan ges för max fem år i taget och sammanlagt för max tio år. Det kan användas när det finns tillfälliga behov av byggnader eller där verksamheten i byggnaden inte stämmer överens med planbestämmelser.

Det går till exempel att söka tidsbegränsat bygglov om du vill ändra användningen av en byggnad.

Boverket gjorde 2013 en utredning kring regeländringar för fler bostäder åt studenter och unga. Slutsatsen blev att det fanns två starka skäl för att inte göra någon ändring i reglerna.

  1. ”De förändringar som Boverket har för avsikt att göra i BBR när det gäller kravet på bostadsutformning ger enligt Boverkets exempel möjlighet att utforma student- och ungdomsbostäder med cirka 7 m mindre boarea. Den ytterligare boarean som minskas genom att lätta på tillgänglighetskravet är i sammanhanget begränsad, enligt Boverkets exempel endast 0,3 till 0,7 m”.
  2.  ”Areaminskningen som skulle möjliggöras genom att inte bygga fullt tillgängligt är inte tillräcklig enligt Boverkets mening för att motivera att frångå tillgänglighetskraven. Dessa krav är viktiga för att studenter och ungdomar med nedsatt funktionsförmåga ska kunna delta i student- och ungdomslivet på samma villkor som andra”.

– Att sätta saker emot varandra är ett klassiskt politisk knep, säger Anton Boström, Ordförande i Unga Rörelsehindrade Stockholm. Boverket har redan sagt en gång att regeringens knepet inte håller. Ingen tjänar på att bygga otillgängligt. Jag tycker att det är ignorant av regeringen att nu göra en ny utredning. Tycker de inte att det finns ett värde i att ge alla möjlighet till en bostad?

Unga Rörelsehindrade förväntar sig att den nya regeringen inte urholkar bostadslagstiftningen utan istället verkar för ett samhälle där alla kan delta.

Läs Boverkets utredning

Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter