Ny LSS-inspektion – en fråga om rättigheter

En myndighet som står på individens sida och ser till att alla personer med funktionsnedsättning får rätt till stöd i rätt form och omfattning kan vara nyckeln till delaktighet för de som hittills aldrig fått möjlighet till självbestämmande. Liberalernas nya förslag är bra men det är avgörande att uppdraget ges åt en myndighet som är kapabel att bejaka just detta.

Hanna Öfors, förbundsordförande
Foto: Daniel Ivarsson

Den liberala riksdagsledamoten Bengt Eliasson föreslog i dagarna att regeringen inrättar en inspektion av LSS. Myndigheten bör ha två huvudsakliga uppdrag, skriver Eliasson. Det första uppdraget handlar om att granska myndigheterna utifrån ett rättighetsperspektiv och samtidigt erbjuda individen bland annat rättshjälp och juridiskt bistånd vid överklagningar.

”Inspektionen skall ta tillvara den enskilde insatsberättigades rättigheter gentemot myndigheterna i enlighet med rättighetslagstiftningens intentioner, de nationella målen för funktionshinderpolitiken och CRPD[…]”. Det andra uppdraget innefattar att ingripa mot fusk och oegentligheter hos utförare och anordnare. Syftet är alltså stödja individen och inte att misstänkliggöra denne: ”Inspektionen skall stoppa kriminalitet och fusk genom att tillse att den enskildes trygghet säkerhet upprätthålls samt att välfärdssystemens integritet upprätthålls genom att oseriösa och kriminella utförare stängs av och ev. lagförs[…]”. Detta initiativ är mycket välkommet.

Att inrätta en granskande myndighet som står på individens sida har förutsättningar att skapa en viss trygghet för individen och utgör en viktig markör i debatten om fusk inom assistansen. Fusk och oegentligheter ska aldrig få styra vem som får sin rätt till assistans tillgodosedd. En tillsynsmyndighet med detta uppdrag har möjlighet att ge upprättelse åt alla de som aldrig fått tillgång till sina rättigheter, aldrig fått se skymten av äkta delaktighet. För att detta ska fungera är det avgörande att uppdraget ges åt en myndighet med rättigheter  och självbestämmande i fokus. Därför är IVO (Inspektionen för vård och omsorg) inte rätt plats för detta. IVO:s uppdrag kretsar, som namnet antyder, kring verksamheter som har uppdrag inom vård och omsorg. Här platsar inte assistansen!

Personlig assistans är ett stöd och en service och ska ske på individens egna villkor. Att använda ordet omsorg är istället att ge makten till den som utför sysslan istället för till den som ber om att få den utförd. Hela grundtanken med LSS är att ge de personer som är i behov av stöd frihet att ta kontroll över sina liv och därigenom möjligheten att delta i samhället på de sätt individen själv vill. Att uppdra detta åt MFD (Myndigheten för delaktighet) vore därför mycket bättre. Det skulle vara en tydlig positionering för en övergång från ett paradigm som sätter vård och omhändertagande i fokus till ett paradigm där vi erkänner att människan och dennes fri- och rättigheter är det viktigaste om Sverige – och världen – ska få en välmående befolkning.

Hanna Öfors
Förbundsordförande