Med anledning av förbundsstyrelsens förändrade sammansättning

Efter förbundsstyrelsens sammanträde onsdagen den 21 juni 2017 har Astrid Steen meddelat sin avgång som förbundsstyrelseledamot. Detta efter en konflikt mellan Göteborgsklubben, där Steen är ordförande, och en majoritet av förbundsstyrelsen gällande ett projekt anordnat av en anställd vid förbundskansliet, som inte har något med förbundets verksamhet att göra utan som den anställde gör helt på sin fritid

Vid onsdagens extrainsatta förbundsstyrelsemöte röstade förbundsstyrelsen om huruvida projektet behöver stoppas från förbundets sida, i det fall det bedöms strida mot förbundets ideologiska grund. Projektledarens syfte med projektet ifråga är att anordna en bal för elever som går ut nian eller tar studenten från sär-, rh- och resursskolor, eftersom det är vanligt att dessa skolor inte själva anordnar baler för sina avgångselever. Detta ansågs, av Göteborgsklubben, strida mot förbundets värderingar angående särlösningar och till viss del även välgörenhet. En majoritet av förbundsstyrelsens ledamöter (4 av 6) bedömde dock att projektet inte ska stoppas eftersom det anordnas utanför förbundets verksamhet men att projektledaren behöver tydliggöra detta för att undvika missförstånd från allmänheten, vilket hen kommer att göra efter helgen.

Göteborgsklubben valde att reservera sig mot beslutet och distriktets ordförande Astrid Steen valde alltså att med omedelbar verkan lämna sin plats i förbundsstyrelsen, som hon innehaft sedan november 2015.

– Att Astrid väljer att lämna styrelsen är naturligtvis tråkigt, men att stå upp för sina värderingar och ta raka och för en själv ärliga beslut är något jag naturligtvis respekterar, säger Björn Häll Kellerman, förbundsordförande för Förbundet Unga Rörelsehindrade.

Astrid Steen behåller sitt medlemskap i Förbundet Unga Rörelsehindrade och fortsätter sitt uppdrag som ordförande i Göteborgsklubben. Då förbundet håller sitt ordinarie förbundsmöte i november, bedöms Steens plats inte behöva ersättas innan dess.

Förbundsstyrelsen och förbundets auktoriserade revisorer bedömer också att förbundsstyrelsen, med sin nya sammansättning, enligt stadgarna, är fortsatt beslutsmässig.

För frågor hänvisas till förbundets generalsekreterare Nora Eklöv via e-post till nora@ungarorelsehindrade.se