KLT måste ta sitt ansvar på allvar

Nora

Kalmar Länstrafik har ett ansvar. Vi som bor i och besöker Kalmars län ska ha tillgång till en lättillgänglig och bra kollektivtrafik – så är det inte idag. Det skriver Nora Eklöv i debattartikel i Barometern idag. 

Boende och besökare i Kalmar län ska ha tillgång till en lättillgänglig och bra kollektivtrafik. Det kan vem som helst läsa på Kalmars länstrafiks hemsida. Det låter bra när du läser. Men nu måste ord bli till handling.

I samlingsbegreppet kollektivtrafik ingår allmän kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik, där färdtjänst ingår. Ansvaret för kollektivtrafiken ligger hos Kalmar Länstrafik, KLT. Det finns idag två utmaningar som KLT måste ta itu med för att all kollektivtrafik ska vara lättillgänglig för alla.

Det första KLT måste göra är att se över ansökan om att få färdtjänsttillstånd. När du gör en ansökan om färdtjänsttillstånd ska du kunna svara på en rad frågor, bland annat om hur långt du kan ta dig fram med och utan hjälpmedel. Du ska även ange den exakta gångsträckan du kan gå, men att den kan variera på grund dagsform är inget man tar hänsyn till i det snäva regelverket. Du ska också kunna svara på hur många gånger du brukar ramla i veckan, men om du tar dig upp igen på egen hand är oviktigt för bedömningen enligt KLT.

Då ens funktionsskillnad kan vara väldigt varierande, måste de individuella bedömningarna ta hänsyn till alla olika scenarion som kan uppstå. Har verkligen KLT kompetensen att ifrågasätta legitimerade läkares bedömningar? Att kräva en exakt beskrivning av funktionsförmåga eller att ifrågasätta en persons funktionsskillnad/sjukdom trots läkarintyg är oacceptabelt. Det är som att anta att man skulle vara en robot och ha en specifikationslista i bakfickan.

Den andra är hur färdtjänsten är utformad. Ett exempel på det kan vara den typ av färdtjänsttillstånd som innebär att man ska resa med tre fordon på en resa. Med färdtjänst till busshållplats och sedan från busshållplats till destination. Detta blir ett osäkrare och mer tidskrävande sätt att resa. Det räcker med att ett av fordonen är sena för att man ska missa jobb eller ett viktigt läkarbesök. Dessutom innebär beslutet att man inte kan medföra elrullstol eller elscooter då dessa inte går in i många av de allmänna bussarna, vilket i sig innebär att man begränsas att röra sig fritt i samhället, demonstrera för sina rättigheter eller uppleva kultur.

Kollektivtrafiken i länet som den är upplagd idag, särskilt med denna typ av färdtjänsttillstånd garanterar inte att alla får rätt till fri rörlighet. Det är inte hållbart att människor begränsas sina mänskliga rättigheter, det är inte den rollen som Kalmar länstrafik ska ha i Kalmar län, tvärt om.

Som länets kollektivtrafikbolag har KLT ett ansvar de borde vara stolta över. Den handlar om att värna om alla människors rätt till fullt deltagande, rätten till att kunna ha ett socialt och aktivt liv, rätten till att inte bli isolerad. Rätten till full rörlighet för alla. Dessa är mänskliga rättigheter enligt FN:s konvention. Att detta ansvar tas på allvar är en förutsättning för att alla ska kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter på lika villkor.

För att ta sitt ansvar måste KLT, i regelverk ändra sitt synsätt på vad färdtjänst egentligen är. I nuläget formuleras färdtjänst, i Kalmar länstrafikens regelverk, som att vara en trafikpolitisk fråga. Trafikpolitik handlar om politik kring hur trafik, vägar, luftfart och sjöfart ska planeras och utvecklas samt säkerhet i trafiken.

Färdtjänst handlar inte om detta, det handlar om att personer med funktionsnedsättning och äldre personer som har svårt att röra sig ska ha samma möjlighet som andra att komma ut och delta i samhällslivet, arbetslivet, studielivet och det sociala livet. För att kunna ta sitt ansvar måste Kalmar länstrafik börja se färdtjänst som en social- och funktionshinderpolitisk fråga eftersom det är en fråga om människors levnadsvillkor och hälsa.

För att garantera allas rätt till fri rörlighet måste länstrafikens regelverk om färdtjänst utgå från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, eftersom fri rörlighet är en mänsklig rättighet.

Nora Eklöv

Förbundsledamot, Unga Rörelsehindrade

nora@ungarorelsehindrade.se