Information gällande förändringar i Förbundet Unga Rörelsehindrades förbundsstyrelse m.m.

Förbundsstyrelsen för Förbundet Unga Rörelsehindrade har, vid ett extra sammanträde den 25 maj 2020, inom sig valt en tillförordnad förbundsordförande och förändrat sin sammansättning.

Fr.o.m. den 26 maj 2020 har förbundsstyrelsen beslutat att Björn Häll Kellerman ska bära titeln tillförordnad förbundsordförande. Detta innebär att han har samma uppdrag som en ordinarie förbundsordförande annars har.

Förändringen av förbundsstyrelsens sammansättning sker efter att Hanna Öfors inför sammanträdet valt att lämna sin post som förbundsordförande i förtid. Hanna Öfors valdes till förbundsordförande vid förbundskongressen i november 2019 och avgick efter att hon fått en heltidstjänst som projektledare för projektet ”Sexualitet och funktionsrätt” som är ett samarbete mellan Funktionsrätt Sverige och RFSU med början den 1 juni 2020.

Hanna Öfors lade innan sin avgång fram ett förslag på hur hon skulle kunna sitta kvar som förbundsordförande på 15–20 procent (med eller utan arvode) och leda arbetet med förbundets riktning och prioriteringar samt ha ansvaret för arbetsledningen för kansliet och förbundsstyrelsen, medan övriga styrelseledamöter skulle arvoderas för att utföra det praktiska arbetet, utifrån styrelseledamöternas individuellt nedlagda tid och engagemang.

Enligt förslaget skulle Hanna Öfors ha fortsatt att representera förbundet utåt och delta på särskilt betydelsefulla aktiviteter. Samtidigt skulle talespersonerna i förbundsstyrelsen ta ett mer heltäckande ansvar för sina respektive ansvarsområden.

Hanna Öfors ansåg vidare att den koppling som förbundet genom detta upplägg skulle få till Funktionsrätt Sverige skulle vara en stor tillgång för förbundets påverkansarbete.

En majoritet av förbundsstyrelsens ledamöter ansåg dock att det, för att kunna arbetsleda och ha en fungerande och löpande dialog med kansliet under arbetstid, delta på olika möten och andra arrangemang under dagtid m.m., är viktigt att förbundsordföranden kan arbeta på plats och i en omfattning av minst 60 %, vilket inte är möjligt för Hanna Öfors att göra.

Hanna Öfors uttryckte inför sammanträdet en önskan om att behålla en plats i förbundsstyrelsen, vilken närvarande* ledamöter instämde i.

Förbundsstyrelsens sammansättning fr.o.m. den 26 maj 2020 ser ut som följer:
Björn Häll Kellerman, tillförordnad förbundsordförande
Oscar Sjökvist, vice förbundsordförande
Ebba Johansson, kassör
Anton Boström, Emil Hellkvist, Onni Karlsson och Hanna Öfors, ledamöter
Malin Lundström, suppleant.

Vid sammanträdet beslutades vidare att formerna för förbundsstyrelsens arbete kommer att tydliggöras under perioden den 1 juni–den 31 augusti 2020, under vilken den tillförordnade förbundsordföranden Björn Häll Kellerman kommer att arbeta 100 procent.

Fr.o.m. den 1 september 2020 delas arbetet mellan Björn Häll Kellerman och resten av förbundsstyrelsen, med fördelningen 80 eller 75 respektive 20 eller 25 procent. Beslut om den slutgiltiga fördelningen tas vid förbundsstyrelsens sammanträde i augusti och mer information kommer att lämnas efter det.

Om någon som läser detta har frågor eller önskar mer information gällande de beslut som fattades den 25 maj 2020 går det bra att skicka ett mejl till fs@ungarorelsehindrade.se.

Farsta den 28 maj 2020

Förbundsstyrelsen
Förbundet Unga Rörelsehindrade


* Hanna Öfors valde att inte närvara vid sammanträdet och såväl en annan ledamot som suppleanten hade förhinder.