Förbundets inspel gällande utredningen om stärkt assistans

Remissvar. Förbundet Unga Rörelsehindrade har den 1 oktober 2021 lämnat in sitt remissvar angående statens offentliga utredning Stärkt rätt till personlig assistans – Ökad rättssäkerhet för barn, fler grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser.

Nätverket Unga för tillgänglighet (Nuft) är ett samarbetsorgan mellan ett antal ungdomsförbund inom funktionsrättsrörelsen, där Förbundet Unga Rörelsehindrade ingår. Tidigare i år utsågs Nuft till remissinstans för utredningen Stärkt rätt till personlig assistans – Ökad rättssäkerhet för barn, fler grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser (SOU 2021:37).

Förbundets tillförordnade förbundsordförande Björn Häll Kellerman har på förbundsstyrelsens uppdrag författat ett svar på remissen. Idag, den 1 oktober 2021, lämnades det in till Socialdepartementet och publiceras här på förbundets hemsida, dels i filerna nedan, dels i text därunder. På regeringens sida gällande remissen kan du läsa både Förbundet Unga Rörelsehindrades och alla andra svarande instansers remissvar.


Svar på remiss av S2021/04587,

Stärkt rätt till personlig assistans (SOU 2021:37)

till

Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik vid Socialdepartementet

Nätverket Unga för tillgänglighet (Nuft) har av Socialdepartementet utsetts till remissinstans för den offentliga utredningen Stärkt rätt till personlig assistans (SOU 2021:37) med remiss- och diarienummer S2021/04587.

Förbundet Unga Rörelsehindrade (härefter även benämnt ”förbundet”) är en av medlemsorganisationerna i Nuft.

Förbundet Unga Rörelsehindrades förbundsstyrelse har givit undertecknad i uppdrag att författa förbundets remissvar.

Eftersom processen med S2021/04587 har varit så pass öppen från socialministerns sida och det finns ett uttalat stöd från statsrådet att förslagen ska genomföras i sin helhet, något som inger ett stort hopp bland berörda individer och organisationer, har processen med att författa Förbundet Unga Rörelsehindrades remissvar smalnats av till att se över remissvar från förbundet närstående organisationer och ge förbundets stöd där det bedöms riktigt.

De berörda organisationernas remissvar kommenteras nedan i bokstavsordning.

Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR)

Förbundet Unga Rörelsehindrade instämmer i DHR:s remissvar, i synnerhet det som framförs gällande synen på de s.k. grundläggande behoven och kravet på att göra ett fullständigt omtag i assistansfrågan generellt, liksom skrivningarna om hur viktigt det är att all lagstiftning som rör personer med olika funktionsnedsättningar utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, ofta kallad Funktionsrättskonventionen.

Förbundet Unga Rörelsehindrade driver sedan ett flertal år kravet på att implementera Funktionsrättskonventionen i svensk lagstiftning.

Intressegruppen för assistansberättigade (Ifa)

Förbundet Unga Rörelsehindrade delar Ifas inställning gällande att den personliga assistansen måste ses som en sammanhängande insats för att överhuvudtaget fungera för den som lever sitt liv med hjälp av den. Minuträkningen och den snäva bedömningen av vad som ska betraktas som grundläggande stöd gör att många inte bedöms ha behov av insatsen, något som har visat sig kunna leda till mer eller mindre ödesdigra konsekvenser för den enskilde. Vidare instämmer förbundet i synpunkterna gällande behovet av ett permanent slopande av de s.k. tvåårsomprövningarna.

Förbundet instämmer även, med emfas, i det som framförs gällande nivån på assistansersättningen. Om insatsen ska kunna utvecklas i längden måste schablonen för denna höjas så att den hamnar i fas med den generella löneutvecklingen.

Ifa lyfter även mycket viktiga aspekter gällande det föreslagna föräldraavdraget, inte minst det som finns att läsa under rubriken Inget avdrag borde ske för tonåringar. Förbundet Unga Rörelsehindrades målgrupp utgörs till stor del av ungdomar i tonåren, som liksom sina jämnåriga vänner har ett behov av att inleda sin frigörelse från föräldrarna utifrån sina egna villkor. En timme per dygn kan tyckas lite för de flesta av oss men de aspekter som Ifa lyfter fram angående möjligheten att vistas utanför föräldrahemmet, temporärt såväl som långvarigt eller permanent, måste beaktas och vägas in.

Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU)

Förbundet Unga Rörelsehindrade instämmer med vad som framförs från RBU. Föräldraavdraget är som nämnts ett viktigt steg i rätt riktning men det bästa hade varit att helt slopa undantaget för föräldrar.

Det går förstås att se nyanser i vilken hjälp och vilket stöd ett barn med funktionsnedsättning är i behov av och hur mycket de överstiger det stöd ett barn utan några särskilda behov förväntas få av sina föräldrar. I ett övervägande antal fall är de barn som insatsen personlig assistans innefattar dock i ett betydligt större behov av assistans av olika slag än sina jämnåriga kamrater, åtminstone efter det att de lämnat småbarnsåren, vilket kräver insatser som inte per automatik kan förväntas åligga föräldrarna. Som nämns i min kommentar gällande Ifas inspel blir detta ännu viktigare i tonåren, när den assistansberättigade utvecklas från barn till ungdom och senare ung vuxen.

Riksföreningen Jämlikhet Assistans Gemenskap (JAG)

Förbundet Unga Rörelsehindrade uppmanar regeringen att ta synpunkterna som JAG framför med fokus på personer med intellektuella funktionsnedsättningar och behov av olika slags företrädarskap i särskilt beaktande, med hänsyn till de särskilda behov och förutsättningar som dessa personer har för att kunna leva ett så självständigt och jämlikt liv som möjligt.

Stiftarna av Independent Living i Sverige (Stil)

Förbundet Unga Rörelsehindrade instämmer i stort med Stils svar på remissen, i synnerhet med vad som förs fram under punkten 11.5 Föräldraavdraget schabloniseras. Förbundets åsiktet gällande föräldraavdraget har redogjorts för tidigare i detta dokument, synpunkter som går i linje med vad Stil framför.

Att genomföra förslagen så snart det är möjligt, vilket Stil för fram en önskan kring under rubriken Ikraftträdande är något som förbundet instämmer helt i. Med tanke på att det ansvariga statsrådet har uttryckt att regeringen stöder förslagen i utredningen och ämnar att förverkliga dem, borde ett snart ikraftträdande vara fullt möjligt, om än under förutsättning att regeringens budget antas av riksdagen senare i år.

Förbundet Unga Rörelsehindrade överlämnar härmed sitt remissvar (i Wordformat och signerat i pdf) till Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik vid Socialdepartementet.

Farsta den 1 oktober 2021

Björn Häll Kellerman

Tillförordnad förbundsordförande

Förbundet Unga Rörelsehindrade