Behov av föräldrastöd ska utredas

Både barn och föräldrar har länge vittnat om hur ett krångligt system tar över deras vardag. Nu ska Regeringen utreda behovet av föräldrastöd, något som välkomnas av Unga Rörelsehindrade. 

Bakgrunden till Socialstyrelsens uppdrag är att barn och föräldrar länge vittnat om en vardag som ofta överskuggas av behovet att samordna alla insatser och aktörer som ger stöd till familjen, både i och utanför hemmet. För många föräldrar leder situationen till sjukskrivningar och att de tvingas gå ner i arbetstid.

Regeringen ger därför Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka behovet av ett särskilt utformat föräldraskapsstöd för föräldrar och andra vårdnadshavare till barn med nedsatt rörelseförmåga och andra funktionsskillnader. Därefter ska det tas fram ett kunskapsunderlag och metodstöd. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för stärkt delaktighet och jämlikhet. I uppdraget ingår även att förbättra samordningen av insatser för flickor och pojkar med nedsatt rörelseförmåga och även andra funktionsskillnader.

Unga Rörelsehindrade känner igen utmaningen som beskrivs för familjerna.

 – Att vara användare av assistans eller liknande insatser och samtidigt vara förälder vet vi sedan länge kan vara mycket svårt, lika svårt som att vara förälder och samtidigt vara assistent till sitt barn, säger Björn Häll Kellerman, Unga Rörelsehindrades förbundsordförande .

Björn Häll Kellerman välkomnar därför regeringens initiativ.

– Det är positivt att samordningen av insatser nu ses över. Det system som finns i dagsläget visar ofta på stora brister som riskerar att leda till att våra medlemmar och andra barn och föräldrar hamnar mellan stolarna och inte får de insatser och det stöd som de har rätt till.

Uppdraget ska redovisas i oktober 2017. Du kan läsa Regeringens pressmeddelande här.