Statligt huvudmannaskap för personlig assistans föreslås

Idag presenterades betänkandet i utredningen om statligt huvudmannaskap för personlig assistansen. I och med presentationen lämnade ansvarig utredare, Lars Lööw, över resultatet till socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M).

Utredningen och dess slutsatser och förslag är starkt efterlängtade av hela funktionsrättsrörelsen. Idag är ansvaret över assistansen delat mellan kommun och Försäkringskassan, vilket har sina tydliga brister, något som många personer som är i behov av assistans har drabbats av. Behov av personlig assistans räknas i termer av grundläggande och övriga behov*. Idag kan de som har mindre än 20 timmars grundläggande behov per vecka ha rätt till assistans genom kommunen. För de som har grundläggande behov 20 timmar eller mer ansvarar Försäkringskassan för assistansen.

Utredningen som presenterades idag föreslår att staten, det vill säga Försäkringskassan, tar över ansvaret för alla som idag har rätt till personlig assistans enligt LSS. Detta innebär att det delade huvudmannaskapet upphävs och ersätts av ett statligt helhetsansvar för assistansen. Försäkringskassan får då ansvaret att utreda och besluta om vem som får personlig assistans, men också ansvaret att bekosta assistansen. Kommunerna föreslås fortfarande ha det yttersta ansvaret för att assistansen genomförs, vilket innebär att kommunen kan gå in som utförare av assistansen om den assistansberättigade inte ger en utförare (till exempel ett assistanskooperativ eller -bolag) i uppdrag att samordna assistansen.

Utredningen föreslår att en överflyttning av personer som idag har assistans via kommunen ska genomföras med start den 1 januari 2026. Överlämning från kommunen till Försäkringskassan ska ske utan att den assistansberättigade får sin assistans omprövad. Dock nämner utredningen ett par förslag på vilka kvalifikationer personer i behov av assistans ska ha för att få rätt till insatsen. Idag finns ingen nedre tidsgräns på antal timmar hjälp som en person ska ha behov av för att få rätt till assistans men det finns en praxis som följs inom kommunen. Ett förslag som utredningen presenterade är att samma domstolspraxis som idag gäller för kommunen ska gälla för Försäkringskassan fortsättningsvis. Den domstolspraxis som finns idag ligger på ungefär fem–sju timmar per vecka i grundläggande behov. Ett annat förslag är att ha ett minimum på tre timmar i grundläggande behov och minst 20 timmar för det totala hjälpbehovet per vecka för att kvalificeras för att få rätt till personlig assistans.

Utredningen föreslår också en höjning av det så kallade schablonbeloppet, vilket också är efterfrågat av funktionsrättsrörelsen. Schablonbeloppet är den summa som staten eller kommunen idag betalar för personlig assistans per timme och som ska gå till löner, sociala avgifter och omkostnader.

Frågor som dock kvarstår att utreda handlar om bedömning av behov, ändrade förhållanden och regelbundna omprövningar.

– Vi ser försiktigt hoppfullt på betänkandet av den här utredningen. Ett statligt huvudmannaskap är någonting som vi och hela funktionsrättsrörelsen har kämpat för i flera år då vi tror att det innebär en enorm skillnad, trygghet och kontinuitet i beslut för de som idag har assistans genom kommunen. Personlig assistans vid behov är en mänsklig rättighet och tillgången till mänskliga rättigheter ska inte bero på var i landet man bor. Positivt är också att den som har assistans genom kommunen idag inte behöver ompröva sin assistans vid överflyttning till Försäkringskassan. Dock är det lång tid fram till 2026 och mycket kan hända fram till dess. Vi kommer att läsa utredningen i sin helhet och synliggöra eventuella fallgropar, som kan finnas i utredningsförslagen och dess formuleringar, i vårt remissvar, säger Nora Eklöv, generalsekreterare.

Det som händer nu är att betänkandet av utredningen kommer att skickas ut på remiss och berörda organisationer och myndigheter kommer att ha möjlighet att lämna synpunkter i form av remissvar. Vi i Unga Rörelsehindrade kommer givetvis att lämna in våra synpunkter! Vad tycker du om utredningen? Vad är du orolig kring när det kommer till personlig assistans? Skicka dina synpunkter i ett mejl till kansliet@ungarorelsehindrade.se till oss så att vi kan ta med det i förbundets remissvar!

——————————————————————–

*Grundläggande behov är om man behöver hjälp med:

  • andning
  • personlig hygien
  • av- och påklädning
  • kommunikation med andra
  • stöd som den enskilde behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom
  • stöd som den enskilde behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för den enskildes liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa

Övriga behov innebär behov av hjälp med allt annat som kan uppstå, till exempel i samband med matlagning, fritidsaktiviteter o.s.v.